Виконавчий комітет Саксаганської районної в місті ради Офіційний вебсайт виконавчого комітету Саксаганської районної в місті ради

Запобігання корупції

«ПОДОЛАТИ КОРУПЦІЮ — ЗБЕРЕГТИ ДЕРЖАВУ      

Зміни в антикорупційному законодавстві України — передумова ефективної протидії корупції.

Сьогодні в Україні широко розгорнулася кампанія з подолання корупції. Її мета — забезпечити дотримання конституційних прав і свобод громадян, законності в усіх сферах життєдіяльності держави, а також виконання зобов’язань України перед міжнародною спільнотою. Антикорупційне законодавство в Україні постійно вдосконалюється.

14 жовтня 2014 року Верховною Радою України був прийнятий Закон України «Про запобігання корупції» (далі - Закон), який 26 жовтня 2014 року набрав чинності, а з 26 квітня 2015 року – повністю введений у дію. Політика держави у сфері боротьби з корупцією з цього моменту визначається на нових правових засадах та реалізовуватися згідно нової системи запобігання корупції за допомогою нових превентивних антикорупційних механізмів.

Основними складовими превентивної антикорупційної системи згідно з Законом є:

- наявність спеціалізованого органу з питань запобігання корупції- Національне агентство з питань запобігання корупції;

- правила формування та реалізації антикорупційної політики;

- антикорупційні обмеження щодо: використання службового становища; одержання подарунків; сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності; спільної роботи близьких осіб, після припинення діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

- запобігання та врегулювання конфлікту інтересів: види конфлікту інтересів, шляхи врегулювання;

- спеціальні антикорупційні інструменти: антикорупційна експертиза; спеціальна антикорупційна перевірка; Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення; Єдиний державний реєстр декларацій; вимоги щодо прозорості та доступу до інформації;

- захист викривачів: захист осіб, які повідомляють про факти корупції від незаконного звільнення, переведення, зміни істотних умов трудового договору;

- відповідальність за корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення:

* кримінальна за безпосередньо корупцію: зловживання повноваженнями, незаконне збагачення тощо;

* адміністративна за пов'язані із корупцією правопорушення

порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, щодо одержання дарунка (пожертви), вимог фінансового контролю тощо;

* дисциплінарна та цивільно-правова (за обидва види порушень);

- усунення наслідків корупційних правопорушень: скасування актів, визнання нікчемними правочинів, відшкодування збитків у судовому порядку;

- міжнародне співробітництво.

Відповідно до Закону визначається:

корупційне правопорушення – діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону України «Про  запобігання  корупції»;

корупція – використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону України «Про  запобігання  корупції», наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 Закону України «Про  запобігання  корупції», або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей;

Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення перелічені у ст.3 Закону, ними є особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Законом передбачено ряд обмежень щодо осіб, на яких поширюється дія Закону, зокрема такі:

- Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища. Забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

- Обмеження щодо одержання подарунків. Забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб:

1) у зв’язку із здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

2) якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними.

Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняні до них особи у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов’язані невідкладно вжити таких заходів:

1) відмовитися від пропозиції;

2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

3)залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників;

4) письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

- Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності

1. Особам, на яких поширюється дія цього Закону забороняється:

1) займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;

2) входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

2. Обмеження, передбачені частиною першою цієї статті, не поширюються на депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі), членів Вищої ради юстиції (крім тих, які працюють у Вищій раді юстиції на постійній основі), народних засідателів і присяжних.

- Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування.

Забороняється:

1) протягом року з дня припинення відповідної діяльності укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з юридичними особами приватного права або фізичними особами - підприємцями, якщо особи, зазначені в абзаці першому цієї частини, протягом року до дня припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців;

2) розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням службових повноважень, крім випадків, встановлених законом;

3) протягом року з дня припинення відповідної діяльності представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган, підприємство, установа, організація, в якому (яких) вони працювали на момент припинення зазначеної діяльності.

- Обмеження спільної роботи близьких осіб,

Заборона мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

Однак, ця заборона не поширюються на:

1) народних засідателів і присяжних;

2) близьких осіб, які прямо підпорядковані один одному у зв’язку з набуттям одним з них статусу виборної особи;

3) осіб, які працюють у сільських населених пунктах (крім тих, що є районними центрами), а також гірських населених пунктах

У виконкомі Саксаганської районної у місті ради з метою усунення причин та умов, що сприяють корупції:

- проводяться співбесіди при прийомі на службу до органу місцевого самоврядування, у ході яких обговорюються питання щодо особливостей роботи претендента на попередньому місці його роботи, з'ясовується, чому саме він бажає працювати у виконкомі районної у місті ради, рівень професійних знань, фаховий досвід, ставлення до праці, моральні установки;

- складаються Присяги посадових осіб місцевого самоврядування;

- здійснюються бесіди з конкретних питань службової діяльності;

- виконуються законодавчі норми в частині обмеження роботи близьких осіб.

Здійснюється контроль за дотриманням вимог законодавства щодо заборони посадовим особам займатися підприємницькою діяльністю, виконуються вимоги бюджетного законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу, принципів справедливого й неупередженого розподілу бюджетних коштів, публічності та прозорості.