Виконавчий комітет Саксаганської районної в місті ради Офіційний веб-сайт виконавчого комітету Саксаганської районної в місті ради

Порядок створення ОСББ

Створення ОСББ

Отже, ви вирішили стати справжнім господарем у власному будинку, бути незалежними від примх директорів КП «ЖЕО» та настрою диспетчера. У цій частині ви дізнаєтесь, які реаль-ні та послідовні кроки варто зробити. Ви переконаєтеся, що створення ОСББ - це абсолютно реально!

ОСББ може бути утворене в будинку будь-якої форми власності з числа тих, хто прива-тизував або придбав квартиру, а також власника будинку або його уповноваженої особи, влас-ників жилих приміщень, а також нежилих приміщень. Ініціативу при творені ОСББ мають про-явити мешканці.

 

Крок перший - підготовка

Для початку необхідно утворити ініціативну групу зі створення ОСББ. Така ініціативна група повинна складатися не менш як з трьох власників квартир чи нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку. Наймачі (орендарі) квартир не можуть бути членами ОСББ та ініціативної групи.

Ініціативній групі варто здійснити низку заходів, а саме:

 • провести роз'яснювальну та ініціативну роботу з мешканцями - мета та завдання створення ОСББ, функції з управління, обґрунтування фінансових засад діяльності, описати технічний стан будинку та довести доцільність створення ОСББ, ознайомити з позитивним досвідом наявних ОСББ;
 • зібрати відомості про приналежність квартир та нежитлових приміщень на підставі даних правовстановлюючих документів, скласти на їх підставі списки співвласників багатоквар-тирного будинку (бажано запропонувати співвласникам надати копію правовстановлюючих документів);
 • підготувати усі можливі документи щодо будинку та його мешканців;
 • підготувати проект статуту ОСББ;
 • підготувати проведення установчих зборів (проект протоколу установчих зборів, реєстру присутніх на зборах, листка голосування тощо);
 • підшукати кандидатів у правління ОСББ.

Крок другий – установчі збори

Скликає власник будинку або ініціативна група.

Повідомлення. Для цього потрібно оповістити всіх співвласників про проведення уста-новчих зборів. Про проведення установчих зборів необхідно письмово повідомити усім власни-кам житлових та нежитлових приміщень будинку не менш як за 14 днів до дати проведення. Повідомлення надається кожному власнику під розписку або рекомендованим листом.

У повідомленні вказується:

 • з чиєї ініціативи скликаються збори;
 • місце проведення;
 • час проведення;
 • проект порядку денного.

Установчі збори веде голова зборів, який обирається більшістю голосів присутніх власників або їх уповноважених осіб.

У голосуванні беруть участь власники (їх уповноважені особи), які присутні на зборах.

Це важливо! Кожний власник на зборах має один голос незалежно від площі та кількості квартир або приміщень, що перебувають в його власності.

Рішення приймаються шляхом поіменного голосування та оформлюються особистим підписом кожного, хто проголосував, у протоколі (листках голосування) із зазначенням резуль-тату голосування („за" чи „проти"). Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосу-вало не менше двох третин присутніх, які мають право голосу.

Установчі збори правомочні, якщо на них присутні більше 50% власників. Якщо на збо-рах присутні менше ніж 50% власників, ініціатор призначає нову дату, місце і час проведення зборів. Нові збори можуть бути скликані не раніше, ніж через 14 діб з дня зборів, що не відбу-лися.

Збори приймають рішення про створення ОСББ і затверджують його статут.

Статут ОСББ складається відповідно до Типового статуту. У статуті має бути визначено:

 • назва і місце знаходження ОСББ;
 • мета створення, завдання та предмет діяльності ОСББ;
 • перелік майна, яке перебуває у спільній сумісній власності (неподільного майна), права та обов'язки членів ОСББ щодо цього майна;
 • статутні органи ОСББ, їхні повноваження та порядок формування:
 • порядок скликання та проведення загальних зборів;
 • періодичність проведення зборів;
 • порядок голосування на зборах та прийняття рішень на .них;
 • перелік питань, для вирішення яких потрібна кваліфікована більшість голосів;
 • джерела фінансування, порядок використання майна та коштів ОСББ;
 • порядок прийняття кошторису, створення та використання фондів ОСББ, включаючи резервні, а також порядок спільних витрат;
 • порядок та умови укладення договорів між ОСББ та кожним власником квартири, приміщення;
 • перелік питань, які можуть вирішуватися зборами представників;
 • порядок прийняття у члени ОСББ та виключення з нього;
 • права і обов'язки членів ОСББ;
 • відповідальність за порушення статуту та рішень статутних органів;
 • порядок внесення змін до статуту;
 • підстави та порядок ліквідації, реорганізації (злиття, поділу) ОСББ і вирішення майнових питань, пов'язаних з цим. Статут може містити також інші положення, що є істотними для діяльності ОСББ.

Крок третій – державна реєстрація ОСББ

Здійснюється у відділі державних реєстраторів виконкому міської ради. Реєстрація ОСББ, назва яких збігається з іншими ОСББ, не допускається, і орган держреєстрації має право пере-вірити, чи немає вже зареєстрованих ОСББ з таким найменуванням.

ОСББ розташовується за місцем знаходження будинку.

Уповноважена установчими зборами особа (заявник) подає безпосередньо або надсилає рекомендованим листом до органу держреєстрації такі документи:

 1. реєстраційну картку встановленого зразка, яка одночасно є заявою про державну реєстра-цію ОСББ (беруть безпосередньо в місті реєстрації);
  1. протокол установчих зборів;
  2. два примірники оригіналу статуту ОСББ, оформлені згідно з вимогами законодавства;
  3. список членів ОСББ встановленого зразка.

Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у поданих документах, несуть власники приміщень та заявник.

Документи, що подаються до органів держреєстрації, складаються відповідно до законо-давства про мови, прошиваються та нумеруються.

Реєстраційна картка ОСББ заповнюється заявником та зберігається в органі держреє-страції.

Що мас зробити орган реєстрації?

1.Перевірити наведені у реєстраційній картці відомості, комплектність поданих документів та відповідність їх законодавству. Якщо заявник подав не всі необхідні документи або вони не відповідають вимогам законодавства, повідомити про це заявника і повернути його докумен-ти. Після врахування зауважень заявник може подати документи повторно.

2.У місячний термін, після надходження необхідних документів, внести дані реєстраційної кар-тки до реєстру та видати свідоцтво встановленого зразка про держреєстрацію ОСББ із зазна-ченням коду ЄДРПОУ, а у разі відмови у реєстрації - дати вмотивовану письмову відповідь. Відмова у державній реєстрації може бути оскаржена заявником або іншими зацікавленими особами в установленому порядку.

3.Видати оригінал свідоцтва про держреєстрацію ОСББ та статуту з відповідною відміткою держреєстрації.

4.Подати протягом п'яти робочих днів після держреєстрації ОСББ копії реєстраційної картки з відміткою про реєстрацію до органів держстатистики, державної податкової служби, Пенсій-ного фонду та фондів державного соціального страхування.

Це важливо! Орган держреєстрації не має права вимагати від заявників подання документів, не передбачених цим Порядком, і несе відповідальність за зберігання реєстраційної справи.

Бланк свідоцтва про держреєcтрацію ОСББ є документом суворої звітності.

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ одержується органами держреєстрації в органах держстатистики і проставляється в реєстраційній картці під час реєстрації ОСББ. ОСББ вважає-ться юридичною особою з моменту видачі свідоцтва про держреєстрацію.

 

Крок четвертий – виготовлення печаток

Для виготовлення печаток потрібно звернутися до суб’єкта господарювання, який займається відповідною діяльністю. Для цього потрібні наступні документи:

 • свідоцтво про державну реєстрацію;
 • довідка з Єдиного державного реєстру підприємства та організації ЄДРПОУ;
 • паспорт керівника;
 • ідентифікаційний номер;
 • статут підприємства.

Протягом п'яти робочих днів з дня одержання документів вам мають видати дозвіл або письмово обґрунтовану відмову.

Необхідні документи:

 • копія свідоцтва про держреєстрацію;
 • два затверджені примірники зразка (ескізу) печатки, де вказані прізвище, ім'я, по батькові та ідентифікаційний номер представника;
  • квитанція про сплату за видачу дозволу на виготовлення печаток у розмірі 3 нмдг

Крок п’ятий – відкриття рахунку в банку

Після реєстрації ОСББ відкриває рахунок у банку. Для цього він має надати такі документи:

 • свідоцтво про державну реєстрацію ОСББ;
 • копію документа, що підтверджує взяття його на облік у податковій службі (беруть в податковій).

Внески мешканців (квартплата) надходять на цей рахунок та витрачаються виключно на будинок.

 

Крок шостий – укладання угод.

Ви маєте укласти всі необхідні угоди з утримання будинку та прибудинкової території та надання житлово-комунальних послуг.

 

Крок сьомий – передання будинку на баланс.

Рішення про передачу житлового комплексу з балансу на баланс приймають на загаль-них зборах. Балансоутримувач забезпечує управління житловим комплексом. Крок сьомий - передання будинку на баланс

ОСББ може:

 • o прийняти на власний баланс весь житловий комплекс;
 • o за договором залишити житловий комплекс або його частину на балансі попереднього балан-соутримувача;
 • o укласти угоду про передачу на баланс усього житлового комплексу або його частини з будь-якою юридичною особою, статут якої передбачає можливість здійснення такої діяльності.

            Рішення про прийняття на баланс основних фондів приймається відповідно до законно-давства та статуту ОСББ. При прийнятті рішення про передачу житлового комплексу на баланс ОСББ (створюється комісія у складі представників попереднього балансоутримувача та ОСББ). При прийнятті рішення про передачу житлового комплексу або його частини на баланс іншої юридичної особи - у складі представників попереднього балансоутримувача, юридичної особи, на баланс якої передається майно, та ОСББ. Комісію очолює представник приймаючої сторони. Комісія складає акт приймання-передачі встановленого зразка.

      Передача житлового комплексу або його частини з балансу на баланс проводиться, разом з планом земельної ділянки, технічним паспортом будинку та відповідною технічної документа-цією (інвентарна справа, акт прийняття до експлуатації, плани зовнішніх мереж тощо) у двомі-сячний термін після надходження відповідного звернення від ОСББ.

      Кожній із сторін, що бере участь у прийманні-передачі, надається примірник акта прийма-ння-передачі, підписаний членами комісії та затверджений керівництвом кожної сторони (під-писи скріплюються печаткою). Датою передачі житлового комплексу або його частини з ба-лансу на баланс є дата підписання акта приймання-передачі.

Це важливо! Якщо у новозбудованому будинку власники квартир, приміщень протягом двох місяців після підписання акта державної приймальної комісії не створюють ОСББ і не приймають на баланс основні фонди, міська рада може своїм рішенням призначити балансоут-римувача. Призначений балансоутримувач здійснює свої повноваження із забезпечення утрим-ування управління будинком до прийняття будинку на баланс ОСББ. Витрати на здійснення цих функцій управління розподіляються між власниками пропорційно площі приміщень, які перебувають у їх власності.

Передача на баланс майна (в тому числі земельної ділянки), яке входить до складу жит-лового комплексу, але не належить об'єднанню, не тягне за собою виникнення права власності на нього. Частина багатоквартирного будинку може бути виділена в окремий житловий комплекс за умови, що надбудова, реконструкція або знесення цієї частини не порушить цілісності чи можливості використання за призначенням інших частин будівлі, що не входять до складу цього комплексу.

 

Крок восьмий – участь колишнього власника в капремонті.

Колишній власник, на балансі якого перебував багатоквартирний будинок до передачі на баланс об'єднанню, бере участь в організації та фінансуванні першого після передачі на баланс капітального ремонту будинку відповідно до законодавства.

Це важливо! Якщо власників декілька, їх участь у фінансуванні визначається пропорційно часу утримання будинку на балансі, починаючи з часу будівництва або останнього капремонту. Власники приміщень, наданих в оренду, беруть пайову участь у витратах на утримання та ремонт.

 

Крок дев’ятий – оформлення правоустановчих документів на земельні.

Після прийняття будинку на баланс ОСББ може оформити правоустановчі документи на земельні ділянки

Варіант І. Житловий будинок розташований в межах мікрорайону (Зарічний, Східний, Гірницький, Сонячний та інші).

 1. Топографічна зйомка зазначеного мікрорайону (виконавець - землевпорядна організація, яка має ліцензію на виконання цих робіт).
 2. Технічна документація по складанню існуючих меж землекористування на топографічній основі (виконавець - КП «Парковка та реклама»).
 3. Розробка містобудівної документації:
 • наказ управління містобудування і архітектури про надання згоди на розроблення розподілу території;
 • містобудівна документація (виконавець - проектна організація, яка має ліцензію на виконання цих робіт);
 • висновки про погодження містобудівної документації - отримуються через дозвільний центр муніципального бюро апарату міської ради та її виконкому, а саме:
 • управління Держкомзему у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області;
 • управління містобудування і архітектури виконкому міської ради;
 • Криворізької міської санітарно-епідеміологічної станції Дніпропетровської області;
 • Криворізького відділу охорони навколишнього природного середовища;
 • Дніпропетровського обласного центру з охорони історико-культурних цінностей;
 • рішення Криворізької міської ради про затвердження містобудівної документації та надання дозволу на розробку., проекту відведення земельної ділянки (проект рішення готує управління містобудування і архітектури).
 1. Проект із землеустрою щодо відведення земельної ділянки:
 • розробка проекту відведення земельної ділянки (виконавець - землевпорядна організація, яка має ліцензію на виконання цих робіт);
 • отримання висновку про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ді-лянки;
 • рішення Криворізької міської ради про затвердження проекту відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки у власність або користування (проект рішення готує управлін-ня зесельних ресурсів виконкому міської ради).
 1. Отримання правоустановчого документу на земельну ділянку:
 • державний акт на право власності - викреслює та проводить державну реєстрацію управління Держкомзему у м.Кривий Ріг Дніпропетровської області;
 • договір оренди земельної ділянки - проект договору оренди готує управління земельних ресурсів виконкому міської ради, проводить державну реєстрацію управління Держкомзему у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Варіант II. Житловий будинок збудований в 1960-90 роках на земельній ділянці, яка виділялись на підставі рішення виконавчого органу міської ради

 1. Технічна документація із землеустрою, що посвідчує право на земельну ділянку розробляється землевпорядною організацією на підставі рішення, яким виділялась земельна ділянка під будівництво жилого будинку та технічного плану КП ДОР «КБТІ».
 2. Висновки про обмеження та обтяження земельної ділянки:
 • управління Держкомзему у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області;
 • управління містобудування і архітектури виконкому міської ради.
 1. Рішення Криворізької міської ради про затвердження технічної документації та надання земельної ділянки у власність або користування (проект рішення готує управління земель-них ресурсів виконкому міської ради).
 2. Отримання правоустановчого документу на земельну ділянку:
 • державний акт на право власності - викреслює та проводить державну реєстрацію управління Держкомзему у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області;
 • договір оренди земельної ділянки - проект договору оренди готує управління земельних ресурсів виконкому міської ради, проводить державну реєстрацію управління Держком-зему у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Вариант ІІІ. Якщо житловий будинок (з вбудованими приміщеннями комерційного використання, прибудинкова територія якого затверджена рішенням міської ради)

 1. Технічна документація із землеустрою, що посвідчує право на земельну ділянку, розроб-ляється землевпорядною організацією на підставі рішення міської ради, яким затверджена площа прибудинкової території (при наявності- проект відведення цієї земельної ділянки, розроблений на замовлення суб'єкта господарювання).
  1. Висновки про обмеження та обтяження земельної ділянки:
 • управління Держкомзему у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області
 • управління містобудування і архітектури виконкому міської ради;
 1. Рішення Криворізької міської ради про затвердження технічної документації та надання земельної ділянки у власність або користування (проект рішення готує управління земельних ресурсів виконкому міської ради).
  1. Отримання правоустановчого документу на земельну ділянку:
 • договір оренди земельної ділянки – проект договору оренди оформлює управління земельних ресурсів, реєструє управління Держкомзему у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.

За матеріалами Криворізького ресурсного центру.