Виконавчий комітет Саксаганської районної в місті ради Офіційний веб-сайт виконавчого комітету Саксаганської районної в місті ради

Криворізька північна ОДПІ повідомляє

Про подання фінансової звітності

Згідно з п. 46.2 ст. 46 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) платник податку на прибуток подає разом з відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбаченому для подання податкової декларації, з урахуванням вимог ст. 137 ПКУ.

Нагадуємо, що з 01.01.2018 набув чинності Закон України від 05.10.2017 №2164-V11I «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» (далі - Закон №2164), яким викладено в новій редакції ч. 1 ст. 13 Закону №996, а саме:

«Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна фінансова звітність складається за результатами першого кварталу, першого півріччя, дев'яти місяців. Крім того, відповідно до облікової політики підприємства фінансова звітність може складатися за інші періоди.»

До 01.01.2018 в зазначеному пункті ст.13 Закону №996 містилось наступне: «Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року в складі балансу та звіту про фінансові результати. Баланс підприємства складається за станом на кінець останнього дня кварталу (року).»

Таким чином, з 01.01.2018 із ст.13 Закону №996 виключено положення щодо складання проміжної фінансової звітності у складі лише балансу та звіту про фінансові результати.

Отже, відповідно до норм ПСБО №1 проміжна фінансова звітність також складається з: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності.

Про застосування положень п. 139.3 ст. 139 Податкового кодексу України, у редакції, чинній до 01.01.2018

 ДФС України про застосування положень п. 139.3 ст. 139 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), у редакції, чинній до 01.01.2018 листом від 12.07.2018   № 21197/7/99-99-15-02-02-17 (далі – лист ДФС № 21197), повідомила наступне.

У практичній діяльності платників було виявлено актуальне питання у процесі застосування Узагальнюючої податкової консультації щодо застосування положень п. 139.3 ст. 139 Кодексу стосовно порядку врахування перевищення резерву над розміром встановленого ліміту, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 03.04.2018 № 400 (далі – Консультація), яке стосується двох можливих варіантів розрахунку різниці між розміром резервів та лімітом у випадку перевищення резерву станом на 01 січня 2015 року, розрахованого згідно з п. 21 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу, що наведений у питанні 1 цієї Консультації.

З метою відпрацювання єдиного алгоритму для застосування п. 139.3 ст. 139 Кодексу Державна фіскальна служба України звернулася до Міністерства фінансів України листом від 05.06.2018 № 1640/4/99-99-15-02-02-13 для узгодження питання порядку розрахунку різниці між розміром резервів та лімітом у випадку наявності перевищення резерву станом на 01 січня 2015 року, розрахованого згідно з п. 21 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу.

Після обговорення на засіданнях робочих груп, які створені при Міністерстві фінансів України, листом від 27.06.2018 № 11210-09-10/17443 Міністерство фінансів України (далі – лист МФУ № 11210-09-10/17443) висловило свою позицію, яка полягає у наступному.

Підпунктом 139.3.1 п. 139.3 ст. 139 Кодексу у редакції, чинній до 01.01.2018, встановлено, що банки та небанківські фінансові установи, крім страхових компаній, недержавних пенсійних фондів, корпоративних інвестиційних фондів та адміністраторів недержавних пенсійних фондів, визнають для оподаткування резерв, сформований у зв’язку із знеціненням (зменшенням корисності) активів згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням вимог підпунктів 139.3.2 – 139.3.4 цього пункту.

Підпунктами 139.3.3 і 139.3.4 п. 139.3 ст. 139 Кодексу у редакції, чинній до 01.01.2018, передбачено коригування (збільшення/зменшення) фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду для обчислення платниками податку на прибуток підприємств.

Так, зокрема, пп. 1 пп. 139.3.3 п. 139.3 ст. 139 Кодексу у редакції, чинній до 01.01.2018, встановлено порядок збільшення фінансового результату до оподаткування на суму перевищення розміру резерву станом на кінець податкового (звітного) періоду, над лімітом, 20 відсотків (на період з 01 січня 2015 року до 31 грудня 2015 року – 30 відсотків, на період з 01 січня 2016 року до 31 грудня 2018 року – 25 відсотків) сукупної балансової вартості активів, знецінення яких визнається шляхом формування резерву, збільшеної на суму резерву, за такими активами згідно з даними фінансової звітності за податковий (звітний) період.

Абзацом другим цього підпункту визначено, що коригування фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду не здійснюється у розмірі зазначеного перевищення резерву, що виникло у попередніх податкових (звітних) періодах.

Порядок коригування фінансового результату до оподаткування, визначений підпунктами 139.3.3 і 139.3.4 п. 139.3 ст. 139 Кодексу у редакції, чинній до 01.01.2018 Кодексу, був запроваджений у Кодексом починаючи з 01 січня 2015 року у зв’язку із зміною методологічного підходу визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств за даними фінансової звітності, яка складається банками відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності.

Таким чином, відповідно до п. 21 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу банки були зобов’язані здійснити перерахунок резерву у зв’язку із знеціненням (зменшенням корисності) активів станом на 01 січня 2015 року.

Резерв, сформований банком у зв’язку із зменшенням корисності активів згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності станом на кінець 2014 року, у сумі, що не перевищує ліміт у розмірі 30 відсотків вартості, яка розраховується як сукупна балансова вартість активів, знецінення яких визнається шляхом формування резерву, збільшена на суму резерву за такими активами, згідно з даними фінансової звітності за 2014 рік, вважається резервом на 01 січня 2015 року, визнаним для оподаткування.

При цьому сума перевищення резерву над таким лімітом не змінює об’єкт оподаткування поточного або попередніх податкових (звітних) періодів, у тому числі не збільшує та не зменшує фінансовий результат до оподаткування, та вважається перевищенням резерву, що виникло у попередніх звітних (податкових) періодах.

Тож, положення абзацу другого пп. 1 пп. 139.3.3 п. 139.3 ст. 139 Кодексу у редакції, чинній до 01.01.2018, застосовуватиметься банками з урахуванням вимог п. 21 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу щодо суми перевищення резерву над лімітом, яке вважається таким, що виникло у попередніх податкових (звітних) періодах станом на 01 січня 2015 року.

Таким чином, для розрахунку суми збільшення фінансового результату до оподаткування на підставі положення пп. 1 пп. 139.3.3 п. 139.3 ст. 139 Кодексу у редакції, чинній до 01.01.2018, у наступних податкових (звітних) періодах сума перевищення резерву над лімітом станом на кінець кожного з таких періодів порівнюється із перевищенням резерву, що виникло у попередніх податкових (звітних) періодах (включаючи перевищення резерву, розраховане згідно з п. 21 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу), не залежно від того, чи здійснювалось коригування фінансового результату до оподаткування у попередньому податковому (звітному) періоді.

Враховуючи висновок Міністерства фінансів України, викладений у листі МФУ № 11210-09-10/17443, для застосування положень п. 139.3 ст. 139 Кодексу у редакції, чинній до 01.01.2018, у наступних податкових (звітних) періодах у частині порядку врахування перевищення резерву над розміром встановленого ліміту та прикладу розрахунку різниці між розміром резервів та лімітом у випадку наявності перевищення резерву станом на 01 січня 2015 року (включаючи перевищення резерву, розраховане згідно з п. 21 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу), наведеного у питанні 1 Консультації, необхідно використовувати варіант розрахунку № 1, наведений у таблиці листа ДФС № 21197, як такий, що відповідає вимогам Кодексу.

Детальніше з листом ДФС № 21197 можна ознайомитись на офіційному веб-порталі ДФС України за посиланням

http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/72974.html

Про податковий облік курсових різниць від перерахунку сформованих страхових резервів за активами в іноземній валюті

ДФС України у листі від 12.07.2018 № 21198/7/99-99-15-02-02-17 «Про податковий облік курсових різниць від перерахунку сформованих страхових резервів за активами в іноземній валюті» (далі – лист ДФС № 21198) повідомила стосовно порядку податкового обліку курсових різниць від перерахунку сформованих страхових резервів за активами в іноземній валюті.

Лист ДФС № 21198 розміщенно на офіційному веб-порталі ДФС України за посиланням

http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/72975.html

До уваги платників акцизного податку!

Повідомляємо платників акцизного податку, що у зв’язку з введенням в експлуатацію з 02.08.2018 програмного забезпечення «Ліцензування виробництва та обігу (спирт, алкогольні напої, тютюнові вироби)» та відповідно до розпорядження ДФС України від 28.02.2018 № 18-р «Про ведення Реєстру виданих, тимчасово призупинених, анульованих ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами», з 02.08.2018 вводиться єдиний зразок заяви щодо ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, яка заповнюється суб’єктами господарювання залежно від дії, яку необхідно здійснити, а саме:

- видача ліцензії;

- внесення чергового платежу (щоквартальна сплата за ліцензію);

- переоформлення ліцензії та внесення змін до РРО;

- видача дубліката ліцензії;

- анулювання ліцензії.

Слід зазначити, що для оформлення нової ліцензії, видачі дубліката ліцензії, подовження терміну дії ліцензії до органів ДФС необхідно надавати платіжні документи (квитанція, платіжне доручення) по кожній заяві окремо (тютюнові вироби та алкогольні напої), тобто, окремий пакет документів подається на оформлення по кожному торговельному об’єкту.

Як отримати інформацію про стан розрахунків з бюджетом?

Інформацію про стан розрахунків з бюджетом по податках і зборах платники податків можуть отримати за допомогою онлайн-сервісу ДФС «Електронний кабінет платника податків».

Цей сервіс, також дає можливість підготувати, заповнити і надіслати податкову звітність в електронному вигляді, перевірити звітність на наявність арифметичних помилок, переглянути подану звітність незалежно від способу її подання. До того ж, використання електронного сервісу забезпечує доступ платника податків до податкового календаря, який нагадає користувачу терміни надання податкової звітності та сплати податків і зборів. Окрім цього, клієнт може переглянути свої облікові дані за даними ДФС. Вхід до Електронного кабінету платника податків здійснюється шляхом авторизації на вебресурсі ДФС за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП).

Строк дії сертифікатів ЕЦП не перевищує два роки. Після закінчення цього терміну, для накладення ЕЦП на документи, необхідно здійснити повторне отримання послуг. Причиною  цього є вимоги захисту інформації, які висувають до засобів, що використовуються для накладення ЕЦП.

Нагадуємо, що отримати послуги ЕЦП платники податків можуть в представництвах Акредитованого Центру сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту Державної фіскальної служби України (АЦСК ІДД ДФС), повний перелік представництв та регламент роботи АЦСК можна переглянути на офіційному сайті acskidd.gov.ua.

Для платників Криворізької північної ОДПІ найближчим буде представництво АЦСК, яке знаходиться за адресою: м.Кривий Ріг, проспект Героїв-підпільніків, 42, каб.112-А, телефон для довідок (056)4040695.

На реконструкцію доріг буде спрямовано 1 млрд 785 млн грн додаткових надходжень митних платежів

У січні – червні 2018 року додаткові надходження митних платежів, які у рамках експерименту мають бути спрямовані  на реконструкцію доріг, складають 1 млрд 785 млн грн.

Нагадаємо, що експеримент з фінансового забезпечення реконструкції та поточного ремонту автомобільних доріг триває з вересня 2015 року. Відповідно до нього 50% від суми перевиконання щомісячних планових митних платежів (мито, акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів, податок на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів) направляється у спеціальні фонди відповідних регіональних бюджетів.

Спочатку пілотний проект проводився в Одеській, Волинській, Львівській та Чернівецькій областях. Минулого року участь в експерименті взяли всі митниці ДФС. На поточний рік експеримент було подовжено.

ТОП-5 спроб ввезення транспортних засобів за заниженою вартістю

Останнім часом митниці ДФС фіксують зростання спроб ввезення luxury-автівок із заявленою вартістю, яка значно менша від реальної суми. Завдяки співпраці українських митників з іноземними колегами такі порушення вдається оперативно виявляти та упереджувати несплату до бюджету значних сум митних платежів.

Наводимо ТОП-5 спроб ввезення транспортних засобів за заниженою вартістю.

Так, працівниками Волинської митниці ДФС встановлено незаконне ввезення громадянином України автомобіля марки Lamborghini Huracan Coupe, 2017 року виготовлення, із заявленою фактурною вартістю 71 200 євро. Однак відповідно до отриманих документів від митних органів Федеративної  Республіки Німеччини вартість вищевказаного  автомобіля становить 193000 євро.

За цим фактом Волинською митницею ДФС складено протокол про порушення митних правил за ст. 483 МКУ. Сума недоборів митних платежів приблизно становить 2,3 млн. грн.

Заниження вартості виявлено і під час проведення  митного оформлення товару «автомобіль легковий марка MERCEDES-BENZ модель V-KLASSE», 2017 року виготовлення. Згідно з інвойсом фактурна вартість автівки – 12 000 Євро. Для підтвердження заявленої суми Волинською митницею ДФС було направлено лист до митних органів Німеччини. У відповідь було отримано копію митної декларації митних органів Німеччини, відповідно до якої здійснено експорт транспортного засобу «MERCEDES-BENZ модель V-KLASSE» вартістю – 48 500 Євро.

За вказаним фактом складено протокол про ПМП заст.483 МКУ. Сума недоборів митних платежів приблизно становить 0,5 млн. грн.

Майже на 25 тис. Євро занизив вартість своєї автівки MERCEDES-BENZ модель V-KLASSE, 2016 року виготовлення, інший громадянин. Відповідно до наданого ним інвойсу фактурна вартість вказаного транспортного засобу складає 23 900 Євро.

Однак у отриманому на запит українських митників листі митних органів Німеччини зазначалося інша вартість цього автомобіля - 48 500 Євро.

За вказаним фактом складено протокол про ПМП за ст. 483 МКУ. Сума недоборів митних платежів становить приблизно 0,5 млн. грн.

На Львівській митниці ДФС заниження вартості було виявлено під час проведення митного оформлення автомобіля марки MERCEDES-BENZ модель G 350 D, 2018 року виготовлення. Його фактурна вартістю згідно з  інвойсом – 49 000 Євро.

Однак відповідно до отриманих документів від митних органів Федеративної  Республіки Німеччини вартість вищевказаного  автомобіля становить 84 500 Євро.

За вказаним фактом складено протокол про ПМП заст. 483 МКУ. Транспортний засіб вилучено та передано на відповідальне зберігання. Сума недоборів митних платежів становить приблизно 0,9 млн. грн.

Закарпатськими митниками аналогічне порушення виявлено під час проведення митного оформлення автомобіля  марки BMW модель 730 DXDrive. Фактурна вартістю згідно з інвойсу – 31 500 Євро.

Однак, як з’ясувалося, реальна вартість цієї автівки складала 47 600 Євро. Саме така сума була зазначена в копії декларації митних органів Німеччини, надісланої у відповідь на запит українських митників. 

За вказаним фактом складено протокол про ПМП заст.483 МКУ. Сума недоборів митних платежів становить приблизно становить 0,5 млн. грн.

Отже, лише за п’ятьма вказаними фактами заниження митної вартості ввезених громадянами транспортних засобів сума недоборів митних платежів становить приблизно 5 млн. грн. Усі транспортні засоби вилучені.

Звернення громадян як правове явище має багатофункціональний характер

Нагадуємо, що звернення громадян як правове явище має багатофункціональний характер – це і забезпечення права громадян України на участь в управлінні державними і громадськими справами, це і зворотній зв’язок на діяльність органів публічної влади, це і форма захисту прав і свобод громадянина, це і забезпечення прозорості діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування.

За перше півріччя 2018 року до Криворізької північної ОДПІ надійшло 16 письмових звернень громадян, що на 9 звернень більше, ніж за аналогічний період минулого року, з них: заяв – 15, що складає 94 відсотки до загальної кількості звернень та 1 скарга. Про це повідомила заступник начальника відділу організації розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації, електронних сервісів та звітності, організації роботи ЦОП та надання адміністративних послуг управління обслуговування платників Криворізької північної ОДПІ Людмила Першута. За її словами, основні питання, що порушували громадяни у зверненнях відносились до питань сплати, надання відомостей та документів з місцевих зборів, інформації щодо реєстраційних номерів облікових карток платників та надання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків, інформування про ухилення від сплати податків.

«Як правило, звернення громадян мають єдину мету – акцентувати увагу відповідних органів і посадових осіб на необхідності розв’язати проблеми, що зачіпають суспільні інтереси або інтереси конкретної особи», - зазначила податківець.

Підсумовуючи показники роботи зі зверненнями за 6 місяців поточного року, Людмила Першута зауважила, що основною цінністю звернень громадян є те, що вони відображають стан справ у різних сферах діяльності і правильно використовуючи інформацію, що міститься у зверненнях, які надходять на адресу Криворізької північної ОДПІ, можна вчасно реагувати й у разі необхідності виправити ситуацію. Крім того, звернення можуть висвітлити тенденції, які не простежуються з інших джерел, але вкрай необхідні для контролю за діяльністю або, навпаки, бездіяльністю установ чи організацій.

Питання нарахування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельного податку – під час радіо-ефіру

На питання платників податків стосовно нарахування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельного податку надавала відповіді завідувач сектору організації роботи Криворізької північної ОДПІ Вікторія Мокряк під час прямого ефіру на радіо «Криворіжжя» філіі ПАТ НСТУ «Дніпровська регіональна дирекція» м.Кривий Ріг.

Зокрема, мешканців міста турбували питання отримання податкових повідомлень-рішень (ППР) та що потрібно робити у разі неотримання зазначених ППР у законодавчо встановлений термін, порядку обчислення податку за різними ситуаціями, як то: наявність декількох власників об’єкту нерухомості або наявність декількох об’єктів нерухомості, застосування пільг при розрахунку податку та проведення звіряння при встановленні розбіжностей за даними контролюючого органу та наявними документами про власність, тощо. Податківець окремо висвітлила питання відповідальності платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельного податку у разі несплати узгодженої суми зобов’язань та нагадала терміни сплати нарахованих сум податків за отриманими ППР. Наприкінці ефіру Вікторія Мокряк нагадала адреси Центрів обслуговування платників Криворізької північної ОДПІ, за якими платники податків можуть звернутися задля отримання роз’яснень діючого законодавства з приводу нарахування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельного податку.

До уваги платників ЄСВ!

ДФС України у зв’язку з набранням чинності наказом Міністерства фінансів України від  15.05.2018 № 511, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 11.06.2018 № 692/32144 (далі – наказ Мінфіну № 511), яким затверджено зміни, внесені до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Мінфіну від 14.04.2015 № 435 (далі – наказ Мінфіну № 435), повідомила наступне.

Частиною четвертою ст. 8 Закону України від 08.07.2010 № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами і доповненнями визначено, що порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ) визначається цим Законом, у частині адміністрування – Податковим кодексом України від 02.12.2010 № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику.

Відповідно до п. 46.6 ст. 46 ПКУ у разі якщо в результаті запровадження нового податку або зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, який затвердив такі форми, зобов’язаний оприлюднити нові форми звітності.

До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

З огляду на зазначене, звітність за липень 2018 року подається у серпні 2018 року за формами, затвердженими наказом Мінфіну № 435.

Таким чином, звітність за новими формами, затвердженими наказом Мінфіну № 435 у редакції наказу Мінфіну № 511, подаватиметься платниками ЄСВ, починаючи з 01.09.2018.

Сплата податку на нерухомість за житло, яке належить дитині-сироті

Відповідно до пп. 266.2.1 п. 266.2 ст. 266 Податкового кодексу України від 02.12.2010   № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – податок), є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

Згідно з пп. «д» пп. 266.2.2 п. 266.2 ст. 266 ПКУ об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину не є об’єктами оподаткування податком.

Отже, якщо житло належить дитині-сироті, то податок за такий житловий об’єкт не сплачується.

Уточнююча звітність платниками подається до дати початку проведення перевірки, яка вказана у копії наказу

Повідомляємо, що п. 50.2  ст. 50 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) визначено, що платник податків під час проведення документальних планових та позапланових перевірок не має права подавати уточнюючі розрахунки до поданих ним раніше податкових декларацій за будь-який звітний (податковий) період з відповідного податку і збору, який перевіряється контролюючим органом.

Це правило не поширюється на випадки, встановлені ст. 177 ПКУ.

Згідно з п. 77.4 ст. 77 ПКУ про проведення документальної планової перевірки керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу приймається рішення, яке оформлюється наказом.

Право на проведення документальної планової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки вручено під розписку або надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення копію наказу про проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки.

Враховуючи вищевикладене, платник податків може подати уточнюючі розрахунки до поданих ним раніше податкових декларацій за будь-який звітний (податковий) період з відповідного податку і збору до дати початку проведення перевірки, яка вказана у копії наказу про проведення документальної планової перевірки та письмовому повідомленні про її проведення.

 

У ДФС розповіли представникам Посольства США в Україні про нові підходи з протидії контрабанді

Нові методи протидії контрабанді та заходи, які здійснюються ДФС у цьому напрямі, обговорили в.о. заступника Голови ДФС Віктор Кривіцький та в.о заступника Голови ДФС Євген Бамбізов з представниками Посольства США в Україні під час робочої зустрічі.

За словами Віктора Кривіцького, протидія незаконному переміщенню товарів завжди була пріоритетом роботи ДФС. Завдяки ухваленій постанові Уряду щодо реалізації експерименту з протидії ухиленню від сплати митних платежів ця робота буде посилена, у тому числі за рахунок залучення представників Національної поліції. Саме вони зможуть на підставі спільно викритих порушень проводити подальші заходи за межами пунктів пропуску.

«Ми розробили новий алгоритм співпраці з Національною поліцією у пунктах пропуску, який вже направлено для роботи в регіони. Головними його аспектами є сприяння у стабільній роботі сумлінного бізнесу та виявлення порушень митних правил. Зауважу, що наразі немає жодних нарікань на роботу у пунктах пропуску», – підкреслив Віктор Кривіцький.

Відповідно до розробленого алгоритму працівники Нацполіції перебуватимуть у зонах митного контролю з дотриманням режиму такої зони та з письмового дозволу начальника митного поста, а в пунктах пропуску через державний кордон – також ще й за погодженням з начальником відповідного органу Держприкордонслужби.

У разі виявлення правопорушень Нацполіція повідомлятиме про такі факти митницю для здійснення відповідного реагування.

Крім того, визначеним працівникам буде надано доступ до  інформації з Автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор-2006».

У свою чергу представники посольства зацікавилися питанням захисту інформаційних ресурсів ДФС та посиленням співпраці у напрямі кібербезпеки. Представники фіскальної служби, зокрема, відзначили надійність захисту інформаційних систем ДФС, про що свідчить минулорічна кібератака, під час якої жодний ресурс фіскальної служби не було виведено з ладу і не було пошкоджено жодного байту інформації.

Чверть опитаних платників відзначили зниження рівня корупції в органах ДФС

У 2018 році за ініціативи Головного управління внутрішньої безпеки ДФС проведено інтерактивне анкетування платників податків, щоб вивчити загальне ставлення суб'єктів господарської діяльності до проблем корупції. Крім того, виявити поширеність корупції в органах Державної фіскальної служби.

Це дослідження має моніторинговий характер, тому його результати надали можливість дослідити зрушення, які відбулись впродовж 2017 року (попереднє опитування проводилось у травні-червні 2017 року).

В анкетуванні взяли участь 4780 платників, з яких 3062 – юридичні особи та 1718 – фізичних осіб.

Переважна кількість респондентів (53%) – суб’єкти господарської діяльності, період діяльності яких становить понад 10 років.

Решта – платники податків, з періодом ведення господарської діяльності до 10 років (до 1 року – 6%, від 1 до 5 років – 21%, від 5 до10 років – 20%).

За результатами дослідження 45% респондентів відповіли, що ніколи не стикалися з проблемними ситуаціями при спілкуванні із працівниками органів ДФС під час здійснення господарської діяльності.

На запитання щодо рівня корупції в органах ДФС 25% респондентів вказали на його зниження.

Відповідаючи на питання: «Які фактори більш за все впливають на корупційні прояви в податковій та митній сферах?», переважна більшість платників (35%) повідомили про те, що вважають основною причиною загальний рівень корупції у державних структурах країни.

Ще 21% платників відповіли, що таким фактором є недосконала система оподаткування. Крім того, 15% опитаних платників вважають недостатніми покарання за корупційні дії та 5% вказують на недосконалу процедуру підбору кадрів до органів доходів і зборів.

Наразі 12,6% платників визнали, що відсутність стимулюючих чинників (зарплата, соціальне забезпечення тощо) для працівників органів ДФС є одним з корупційних чинників.

Також суб’єкти господарської діяльності здійснили оцінку рівня корупції в органах ДФС за 10-бальною шкалою, де найвищий показник – абсолютна корупція, найнижчий – її відсутність. В цілому частка платників, які оцінили рівень корупції вище середнього (від 5 до 10), знизилась, натомість кількість респондентів, які зазначили про рівень корупції нижче середнього, – зросла.

У ході опитування отримано відповіді на запитання щодо дій платників, якщо посадова особа органів ДФС у них вимагатиме неправомірну вигоду (хабар). Це питання важливе для того, щоб з’ясувати, наскільки суб’єкти господарювання готові (хоча б у намірах) активно протистояти та боротися з корупцією.

Так, кількість платників, готових одразу дати неправомірну вигоду склала 4%, тобто значно менше тих, хто відразу відмовиться від «вирішення» свого питання шляхом надання неправомірної винагороди. Таких респондентів 36%.

Водночас переважна більшість суб’єктів господарської діяльності налаштована відстоювати свої права у випадку вимагання неправомірної винагороди, зокрема звертатись зі скаргами про протиправні дії працівників ДФС на антикорупційний сервіс ДФС «Пульс» (19,6%), до підрозділів внутрішньої безпеки ДФС (9%), до правоохоронних органів (7%), до керівництва ДФС (6%), а також до засобів масової інформації (4%).

Проведене дослідження засвідчило, що діяльність Державної фіскальної служби України спрямована на упередження, профілактику корупційних проявів, а також протидію корупції шляхом документування кримінальних, адміністративних та інших правопорушень у сфері службової діяльності. Всі ці чинники сприяли зменшенню рівня корупції та покращенню громадської думки про діяльність органів доходів і зборів.

Державна фіскальна служба України надалі вживатиме заходи щодо системного упередження та профілактики корупційних проявів, виявлення та ліквідації причин і умов їх існування, а також забезпечення ефективного захисту процесу наповнення Державного бюджету України від корупційних проявів.

В Ужгороді ліквідовано підпільний цех, в якому підробляли коньяк та горілку відомих торгових марок

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Закарпатській області ліквідували підпільний цех, де незаконно виготовляли лікеро-горілчані вироби під виглядом продукції відомих торгових марок.

В рамках проведення операції «Акциз-2018» та розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.204 КК України було встановлено жителя м. Ужгород, який у власному будинку організував підпільний цех, де незаконно, кустарним способом, виготовляв та зберігав алкогольні напої під виглядом відомих торгових марок.

За результатами проведеного обшуку вилучено 2,3 тис. літрів спирту, 733 літри готової продукції (коньяк та горілка) з етикетками відомих торгових марок, партію підроблених етикеток, контретикеток та марок акцизного податку України, пусті пляшки та обладнання для виготовлення фальсифікату.

Загальна вартість вилучених ТМЦ перевищує 900 тис. грн., у т.ч. підакцизної продукції становить 700 тис. грн.

Слідство триває

Протягом І півріччя 2018 року Центрами обслуговування платників Дніпропетровщини надано понад 200 тисяч адмінпослуг

Інформуємо, що найбільш запитуваною серед відвідувачів Центрів обслуговування платників залишається послуга з видачі картки платника податків, внесення до паспорта громадянина України даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків. Зокрема, у січні – червні поточного року ЦОП Дніпропетровщини надано більше 86,2 тисячі таких послуг.

Також не втрачає актуальності послуга з видачі відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків. Протягом зазначеного періоду платникам надано понад            37 тисяч цих послуг. Крім того, платників продовжує цікавити послуга з надання витягу з реєстру платників єдиного податку. З початку року видано більше 15 тисяч таких витягів.

На сьогодні обслуговування платників здійснюється 36 Центрами обслуговування платників, що діють при податкових інспекціях Дніпропетровської області, які надають 30 видів адміністративних послуг. Протягом шести місяців поточного року 247 працівниками, задіяних у роботі ЦОП, надано понад 200 тисяч адміністративних послуг. Окрім отримання консультативних та інформаційних послуг, відвідувачі Центрів обслуговування платників мають можливість подати податкову звітність та отримати ключі електронного цифрового підпису.

Порядок розрахунку показника ΣОвердрафт в СЕА ПДВ

Відповідно до п. 200¹.3 ст. 200¹ Податкового кодексу України від 02.12.2010  № 2755-VI із змінами та доповненнями показник ΣОвердрафт є складовою формули, за якою обраховується сума ПДВ, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

ΣОвердрафт – це сума середньомісячного розміру сум ПДВ, які за останні 12 звітних (податкових) місяців були задекларовані платником до сплати до бюджету та погашені чи розстрочені або відстрочені.

Показник ΣОвердрафт щокварталу (станом на 01.01.2016, 01.04.2016, 01.07.2016… 01.07.2018 і т.д.) протягом перших шести робочих днів такого кварталу підлягає автоматичному перерахунку з урахуванням показника середньомісячного розміру сум податку, які за останні 12 звітних (податкових) місяців станом на дату такого перерахунку, були задекларовані платником до сплати до бюджету та погашені чи розстрочені або відстрочені.

Такий перерахунок здійснюється шляхом віднімання суми попереднього збільшення та додавання суми збільшення згідно з поточним перерахунком.

Крім того, для розрахунку/перерахунку показника ΣОвердрафт особа має бути зареєстрована платником ПДВ не менше 12 послідовних місяців (без анулювання та повторної реєстрації протягом такого періоду).

В обрахунку показника ΣОвердрафт застосовуються суми нарахувань за попередні 12 місяців по деклараціях з ПДВ / уточнюючих розрахунках до таких декларацій у частині суми, що підлягає сплаті до бюджету (рядок 18 декларації з ПДВ, уточнюючих розрахунків до таких декларацій), які погашені, у т.ч. відстрочені (розстрочені).

Для перерахунку показника ΣОвердрафт станом на 01.07.2018 застосовуються суми нарахувань у період з 01.07.2017 по 30.06.2018 включно.

Інформацію розміщено за посиланням

http://sfs.gov.ua/media-tsentr/novini/344488.html

Натисніть для перегляду повного тексту документа